Ole Grubbe

«ukultiverede og upolerede hverdagsmennesker i Brevig». 

forfattet av dr. Nicolay Coch

sine dagbøker klager Claus Pavels, som var residerende kapellan i vår by fra 1793 til 96, over at han var kommet her fra sitt elskede Kjøbenhavn og var nødt til å omgåes de «ukultiverede og upolerede hverdagsmennesker i Brevig». Det var kun noen ganske få som fant nåde for hans øyne. En av dem var Ole Grubbe. Efter kapellanens mening skilte herr Grubbe sig fordelaktig ut fra andre av stedets borgere ved sin dannet og belevenhet. Han var dessuten en fortrinnlig vert, som trakterte sin sjelesørger med utmerket god mat og drikke. Og skal man dømme efter de elegante og fine vinglass og andre gjenstander, han brukte ved sådanne anledninger og som familien Albretsen har arvet efter ham, har nok servicen stått fullt på høyde med alt det annet.

Ikke imponert over Brevik

Men det vitnesbyrd som den kritiske kapellan gir Breviks befolkning i sin alminnelighet er ikke fullt så smigrende. Han skildrer nemlig i de nevnte dagbøker sin menighet som en «hvor Drukkenskap,ukustus, baktalelse, pengebegjærlighet, likegyldighet for det alminnelige og enkelte Menneskes Vel, smålig stolthet og forvrengt barneoppdragelse synes at have festet røtter». Dette var meget på et brett og hvis denne skildring i det store og hele tatt var helt stemmende med virkeligheten, må Brevik på den tid har været ett sant Sodoma. Men man behøver heldigvis ikke ta Claus Pavels nedsettende dom om vår by så altfor høytidelig. Han innrømmer selv senere at den var ikke så lite ensidig og overdrevet. Pavels var visstnok en betydelig og meget intelligent mann, men han var tillike en temmelig løsmunnet og overlegen for ikke å si snobbet person, som så på sine medmennesker ovenfra ned. Han hadde iallfall i sine senere studieår, levd et æsthetiserende liv som en fetert forgrunnsfigur blant københavnske skjønnånder. Det var derfor lett forklarlig at han følte sig skuffet, da han kom hit til de små og primitive forhold i Brevik og anstiller sammenligninger med den by han nettopp hadde forlatt og som han elsket over alt i verden. Han måtte derfor betrakte Brevik som et midlertidig forvisningssted, som et kald, han kun hadde tatt imot av økonomiske grunne. Han sier også selv at han stod ved Langesundsfjorden «som jøderne ved Babylons Flod og borthængte sin Harpe og græd».

Pavels kunde således ikke få noen større interesse for den by han nu var kommet til, kunde ikke føle og tenke som Breviksmann og hadde ingen kontakt med byens fortid. Han ville ellers ikke været så snar til å felle dommen over Brevik og skjære alle over en kam. Det var visstnok her som andre steder folk, hvis moralske vandel kunde været adskillig bedre. Men der var dog en del rettferdige i staden. Flere av byens borgere var også meget dyktige forretningsfolk, som var vel anskrevne i vide kretser. De var heller ikke blottet for almen ånd, efter datidens begreper. Innbyggerne hadde dessuten den for en prest så tiltalende egenskap at de fylte kirken til trengsel, hver gang han talte i den, skjønt Pavels var en streng refser. Han nevner selv dette, men legger litt spydig til at «Brevigs Indvaanere hørte gjerne Guds Ord, men faa af dem bevarede det.» Og selv om de alminnelige borgere i staden efter kapellanens syn var noen «upolerede og ukultiverede hverdagsmennesker» var der dog adskillig godt på hjertebunnen hos dem. iallfall var de snille med presten sin. Pavels innrømmer også at de, iallfall en del av den tid han var her, viste sig meget hyggelige og forekommende mot ham. Han skriver således et sted i sine dagbøker: «Til at bestride mine Fornødenheder fik jeg adskillige Foræringer af Stedets Indvaanere saasom Caffe, Sukker, Porter, engelsk og hollandsk Ost, engelsk Kage og mere deslige blev jeg rigelig forsynet med, og de Fleste sørgede for å supplere Forraadet naar de troede det uttømt. Også fikk jeg Tid efter anden Præsenter av større varighed saasom et dusin skjønne engelske Vinglasse2) med mit Navn paa, en Sølv Puncheøse og mere. Alle gjorde hvad de kunde for at gjøre mig opholdet iblandt dem behagelige.» Han innrømmer også at når det en tid kom en forandring i dette gode forhold var det ikke alene Breviksborgernes skyld, men også hans egen, og at når der kom op en sterk misstemning, ja endog forbitrelse mot ham, da han forlot Brevik, så skyldtes det ikke minst den lite taktfulle måte han leste menigheten teksten på i sin avskjedspreken og brennemerket dem i nærvær av folk både fra Bamble og Eidanger. Men han sier selv i sine dagbøker at han angret på sin fremfusenhet og at denne misstemning var glemt og jevnet over, da han 5 år senere besøkte Brevik, idet han da «blev modtaget og behandlet ganske som en gammel agtet Ven og Lærer med blideste Gjestfrihed.»

Således endte også denne historie godt; og efter denne lille digression vender vi tilbake til Seigneur Ole Grubbe.

Ole Grubbe

Han tilhørte en gammel slekt som engang i tiden antagelig er innvandret til Norge fra Danmark. Den første vi kjenner til av Ole Grubbes forfedre på disse kanter av landet er Herman Clausen Grubbe3). I en gammel skifterettsprotokoll i Skien av 7/12-1715 står blandt dennes efterlatenskaper opført et «iboendes hus i Langesund». Derav kan vi slutte at han på den tid ialfall har bodd på dette sted og at han er død i 1715. Den 2nen juli 1690 blev han gift og i 1691 fikk han sønnen Claus. Faddere til denne var kjente personer fra Langesund og Brevik. Av en eller annen grunn flyttet Herman Grubbe i august 1692 til Kristiansand, men omkring 1698 vendte han tilbake til Langesund. En annen sønn av ham het Herman Hermansen Grubbe (født 1697); og han blev den 17de juli gift med Marie Wendelbo Kjerulf, datter av kjøpmann og rådmann Ole Marthinsen Kjerulf i Skien. I sitt ekteskap fikk han ikke mindre enn 10 barn, og den 3dje i rekken av disse var Ole Grubbe. Han kom til verden den 10de oktober 1736, nærmere bestemt kl. 7 aften og blev opkalt efter sin morfar. Som antagelig også hans far og bestefar, var Ole Grubbe sjømann i sine yngre dager og han sees allerede å ha ført skib, 27 år gammel.

Når Ole Grubbe ikke var ute og seilte, bodde han for det meste i Langesund inntil han var 39 år gammel. Da tok han fast opholdssted i Brevik. Dette skedde i 1775, hvilket fremgår av en kontrakt han oprettet den 22de juli samme år med baron Løvenskjold til Løvenborg om å frakte jernvarer til Danmark fra Gråten ved Skien, som var utskibningssted for Bolvigs og Ulefos jernverker. I denne kontrakt står han nevnt som borger av Langesund. Men i et målebrev over et av hans skiber, brigantinen «Magdalena Charlotte Hedevig», som blev utstedt den 16de november 1775 er denne betegnet som hjemmehørende i Brevik og eieren som innvåner av denne stad. Altså har han engang i tiden mellem 22de juli og 16de november 1775 flyttet hertil og sannsynligvis da tatt sin far Herman Hermansen med sig; denne døde nemlig her 23de mai 1782. Det er ganske naturlig at han slo sig ned i Brevik. Denne by var jo ennu et viktig handels- og eksportssted, om den dengang ikke på langt nær var hvad den var i begynnelsen av det 18de århundrede, da folk i Porsgrund skrev «Porsgrund ved Brevik».

Og her bodde flere av hans slektninger fra før av. Således hans farbror Nils Grubbe. Han var gift med enke, «Matrone» Kristine Larsdatter her av staden, som satt ganske godt i det. Nils Grubbe var også sjømann og førte en tid skib for Nils Aall inntil han i 1747 blev avskjediget fordi han hadde brukt penger som han efter rederens påstand ikke kunde gjøre tilstrekkelig regnskap for. I hans sted blev ansatt enkemadame Chrysties sønn David, en bror av Hans Chrystie, 28 år gammel; efter å ha ført skibet i 3 år døde imidlertid David Chrystie i 1750.

Nils Grubbe hadde en sønn som hette Jakob Nilsen Grubbe, født 1735 og gift med sin kusine Karen Grubbe, som var enke efter den blinde kjøpmann Lars Christensen i Brevik. Jakob Nilsen bodde, ialfall en tid, i den gården, som nu eies av fru Raaum og som delvis brente ned i fjor. I gamle dager bestod denne kun av en etasje hvorunder der var en kjeller i hele husets lengde og som bruktes til varelager. Midt på huset var der en stor tram med opgang til fra begge sider. Fra trammen var der inngang til en lang gang som strakte sig gjennom hele husets bredde. På begge sider av denne lå som skikk og bruk var på den tid, alle beboelsesrummene. Under trammen førte en dør inn til et lunt rum, som var et yndet opholdssted for byens nattvektere, som her gjerne tok sig en lur, særlig når været var stygt.

Der hvor nu «Fisketorvet» er, lå der en have og veien gikk mellem denne og huset; på begge sider av haven var et slep, som førte ned til bryggen ved havnen, hvor folk la til med båtene sine. Til eiendommen hørte også en annen have, som siden har gått under navnet «Grubbehaugen». 4) Jakob Nilsen drev handel og var skibsreder. Han eide fler skuter bl. a. «Carolina Mathilda» og «De 4 Brødre». Han døde i året 1785, og Karen, som overlevet ham og først døde i 1800, la i 1786 en marmorsten over graven hans på Breviks kirkegård. Enken har visstnok fortsatt handelen på egen hånd; ialfall har hun i 1790 «forsendt overland til Laurvig 4 Foustager med Holstensk Kornbrændevin». Hun eide Tangen ved Dalen og efter henne fatt navnet «Kassis Tange». I sitt første ekteskap hadde Karen en datter, Bodil Larsdatter, som blev gift med den rike skibsreder Hans Erichsen, som i sin tid eide den nuværende «Tollbodgården», og vi har under avsnittet om slekten Høegh lært henne å kjenne som en liten gemytlig og undersettsig dame likeså tykk som hun var lang.

Men tilbake til Ole Grubbe. Som innvåner av Brevik utvidet han efterhånden sitt skibsrederi og blev eier eller parthaver i flere skuter f. eks. den før omtalte brigantinen: «Magdalena Charlotte Hedevig» og briggen «Industria». Han fortsatte fraktfarten med jernvarer fra Gråten til Danmark og tjente godt på den.

Da baron Løvenskjold til Løvenborg døde i 1785 sluttet han en ny og ennu fordelaktigere kontrakt med enken, baronesse Karoline Mathilde Løvenskjold og forretningsforbindelsen varte uavbrutt helt op i begynnelsen av 1800-årene. Det ser ut til at der under denne har utviklet sig ett slags venskaps- eller fortrolighetsforhold mellem Ole Grubbe i Brevik og Løvenskjolderne i Danmark. Baronessen undertegner sig således alltid «Deres tjenestberedvillige tjenerinde» og titulerer ham «Velædle herr Grubbe». En del av dette kan visstnok skrives på frasemes konto. Man sparte ikke på tiderne i brever dengang. Selv omgangsvenner som Anders Jensen Høegh kaller ham således for «Høistærede herr Ven» og undertegner sig «tjenestskyldige Tjener». Hans sakfører og stadige konsulent, prokurator Rougtvedt i Skien, bruker gjerne så høittravende for ikke å si servile uttrykk som «Velædle herr Grubbe, høist ærede herr Ven» og slutter sine skrivelser med at «formelde vores ærbødigste Hilsen og forbliver jeg med sand Høiagtelse en forbunden Ven og tjenestskyldig Tjener». Og en av hans forretningsvenner i Helsingør, Mikael Liebmann, bruker som overskrift; «Høystærede Gode Wen»! og skriver tilslutt at han «beder sig rekommandert til Bestandigheten av Deres mig alltid angenehme Venskap og henlever med megen Estime Deres tjenestskyldige Ven og Tjenerv».

Men hvorom allting er, så fremgår det av hele forholdet at Ole Grubbe var vel anskrevet hos Løvenskjold for sin greihet, punktlighet og pålitelighet og at baronen satte stor pris på ham. Han låner ham også penger, når han skal kjøpe en ny skute og hans sønn Herman Nicolay Grubbe gikk på skole i nærheten av Løvenborg ved Kjøbenhavn og omgikkes baronens mindreårige barn.

Når Ole Grubbes fartøier hadde været i Danmark med jern, hadde de som oftest med sig korn tilbake igjen. Denne kornhandel enten i fraktfart for andre eller for egen regning holdt han på med så lenge han levet. I almindelighet gikk det godt. En av hans kapteiner skriver således til ham i 1799: «Også dennegang har Deres skib faret heldig. Fredag den 19de juli fra Langesund, søndag den 21de paa Kjøbenhavns red. Nu den 27de juli udlosset og alt staar vel til». Men i 1801 forliste et av hans fartøier ved Dragø, og hverken skib eller ladning var assurert, så han led et følelig tap. Men allerede i 1802 sees Ole Grubbe å ha kjøpt et nytt istedet som også var større enn det forliste, «hvorved», som han skriver til føreren kapt Damm, «fremmed befraktning kunde undgaaes».

Det var farefulle og vanskelige tider i de dager. Den 28de mars 1801 skriver således hans kommisjonær i Kjøbenhavn, megler Schmith5)

«at han i disse urolige tider ikke turde raade kapteinen til at seile hjem uden i konvoi, og at mens han ventet paa denne kom den engelske flaade og la sig i veien. Denne bestaar av 49 skibe, som ligger ved Hornbæk og venter man hvert øieblik at engelskmennene skal gjøre landgang. Men vi frygter ikke. Hele egnen er besat med krigsfolk og artilleri, saa de vil komme til at vende næsen tilbage med blodige pander. Trænger fienden forbi Kronborg og angriber Kjøbenhavn, kan han ogsaa vente at faa blodig stryg, da vores defension er i den bedste og frygteligste stand og næsten hver mand, som kan bære geværet, fører det med glæde til forsvar mot fedrelandets voldsmænde».

Som en ser var man ikke forknytt6). Schmidt fortsetter: «At hvis der andtræffer noget af vigtighed inden næste post, skal De derom faa efterretning». Som bekjent kom slaget på Kjøbenhavns red den 2nen april.

Efter dette fulgte der en del forholdsvis rolige år, hvori Ole Grubbes skiber seilte som sedvanlig. Foruten de omtalte jern- og kornladninger førte de også andre varer med sig. En kjøpmann Wegener i Kjøbenhavn sees således ved en leilighet på den tid å ha sendt «meget høistærede herr Grubbe» et oksehode brennevin til 90 rd. og et oksehode rødvin til 60 rd. samtidig som han forsikrer at varen er god.

I 1803 tilbyr grosserer Bruhn å sende ham et større parti røke- og skråtobakk. Hans Erichsen & Co., likeledes i København, sendte med kapt. Damm i 1804 2 kasser Congothe hver på 2 pund til 18 rd., en pakke Nanking bomuldstøi, 6 pund beste sort snus og 8 pund av en litt billigere sort av samme stoff, som ser ut til å ha været adskillig brukt på den tid. Da Ole Grubbe ikke kan forutsettes å ha hjemført alt dette brennevin, og all denne vin og snustobakk etc., til sitt eget personlige bruk, kan vi slutte at han også har drevet forretning som almindelig kjøpmann eller krambodhandler ved siden av sitt skibsrederi, hvilket forresten var meget almindelig. Så kom året 1807 med Kjøbenhavns bombardement og den derav følgende krig med England, «de melankolske år» som de kaldes efter et samtidig utsagn. Da var de norske skuters almindelige handelsvei på havet stengt eller forbundet med store farer og resiko. Mangen en både i Brevik og andre steder i landet mistet dengang alt hvad de eide, eller skibene lå oplagt på havnen til de ikke lengere hadde noen værdi. Således gikk det ialfall med Hans Erichsens fartøier. Men Ole Grubbes skiber la ikke så fort op. I 1809 da det så særlig mørkt ut hadde han liggende sitt skib «Industria» i Kjøbenhavn ferdig til å avgå til Norge med en ladning korn. Men føreren fikk betenkeligheter og ville ikke gå med. I hans sted blev da efter råd fra capitaine Coch i Brevik ansatt Tønnes Røe fra Christiansand, som ikke var redd av sig, skjønt det jo ikke var videre hyggelig å seile i de dage med utsikt til å bli kapret og at få tilbringe kanske resten av sitt liv på en jammerlig måte som krigsfange i den engelske prisonen. Selv om man gikk i konvoi kunde man ikke være tryg. «lndustria»s ladning dengang bestod av 2012 tønder bygg, lasten og skibet var assurert for 10.000 riksdaler, frakten var 3 rd. pr. tønne og skipperen skulde ha 150 rd. i ekstragratiale foruten kaplakken, hvis han kom helskindet frem til en eller annen havn i Norge. Megleren hadde sine tvil om det vilde lykkedes og skrev til rederen: «Gud vet om det vil gå». Men heldet fulgte også denne gang Ole Grubbes skib, kapt. Røe kom lykkelig og vel gjennem alle farer med sin ladning, og en vakker dag ankret «lndustria» op på Breviks havn med sin dyrebare last under befolkningens jubel. Korn var en kostelig vare i de dage; luksusvarer som manufaktur etc. hadde man nok endel av, tatt som bytte under kaperfarten. Men brødkorn var det smått om. Ole Grubbe gjorde derfor en god gjerning mot sine landsmenn samtidig som han selv tjente gode penger.

Av kommunale hverv kan vi ikke finne at Ole Grubbe har hatt andre enn å være kirkeverge. Men det var også en ansett stilling i gamle dager. For da skulde der efter loven (Chr. V) ikke velges andre dertil enn «hæderlige, ærlige og høist agtværdige og vederheftige Dannemænd, som vilde kirkens bedste». I sin funksjonstid som kirkeverge, som varte fra 1788-1798 sees han å ha ordnet med ett lån av kirkens midler til Christen Larsen og Jens Bucha på Herøen.

Vi kommer nu i det følgende til å beskjeftige oss litt mere med Ole Grubbes private liv. Han blev forholdsvis sent gift. Den 13de september 1789 hadde han bryllup med sin «dyrebare og elskede kone» Isabella Catharina Stockfleth

I sitt ekteskap med henne fikk han den 12te juli 1790 en sønn, Herman Nikolay, som blev holdt over dåpen av hans søster Karen. Foruten henne var fadderne Hans og Bodil Eriksen, jomfru Binderup, Jakob Larsen og Hans Chrystie jnr. I 1792 den 3dje august fikk han en datter, Sophie Marie, hvis faddere var Bodil Eriksen, Christine Coch, Inger Chrystie, Hans Holst og Knut Eriksen.

1810 døde fru Isabella Cathrine Grubbe. 1812 blev Sophie Marie gift med Claus Barclay. Sønnen Herman blev som ganske ung sendt til Danmark for å gå på skolen i Nørre Jernløse i baroniet Løvenskjold hos presten Holsfelt. Denne skriver i 1801 til Grubbe, at

«Herman lever ved god munterhed og sundhed. Han har et ganske godt anlæg til lærdom og tiltager ogsaa hver dag i samme. Han begynder nu at læse temmelig tydelig, at regne i de 4 specier og skriver nogenlunde tydelig bogstaver. Jeg er overbevist om at De haver en haabefuld søn, der vil svare til Deres ønsker og bestrebelser og i tiden gavne og glæde sine gode forældre. Deres søn har et glad og muntert hjerte, som fomøier mig at kunne vedligeholde og saa ofte vi haver leilighed dertil fra vort arbeide besøger vi de smaa baroner paa Løvenborg og de gjør om aftenen kontravisitter til os».

Litt senere skriver Grubbes kommisjoner i Kjøbenhavn, megler Schmith, at «lille Herman lever vel og er et meget flittig og godt barn, som er elsket af alle som kjender ham». I 1804 faar han av skolekommisjonen for baroniet Løvenskjold attest for å ha «gaaet skoletiden ud og ved de aarlige examina avlagt prøver paa sine erhvervede gode bogkundskaber saavelsom øvelse i regning og skrivning og at det er en fornøielse at give ham dette testimonium». Samme år blev han konfirmert i Qvamløse kirke av presten Warthoe, som gir ham det skudsmål at «han stedse haver opført sig som en elskverdig yngling».

Formodentlig har han nu kommet hjem til Brevik og blitt undervist i praktiske ting og sjømannskap under sin fars veiledning, og det varte ikke lenge før han begynte å fare tilsjøs. I 1812 opholdt han sig en tid i Hull og fikk der et brev fra sin venn Ole Andreas Coch fra Brevik, som da bodde i nærheten av London. Adressen på dette brev er nokså omstendelig: Mr. Herman Grubbe, To the care of Mar Hardcastle, Love gate, 1ste door from the market place Bettnal Green, Hull. Da brevskriveren ber om at det ikke må vises til noen, skal vi heller ikke her røbe dets innhold. 1814, året efter hans fars død, har han sannsynligvis været hjemme. lalfall får han dette år et brev fra en Hans Cock i Drøbak adressert til Brevik og datert den 18de april. I dette omtales forholdene i Norge på den tid og på en så interessant måte, at vi skal gjengi hvad der står i det:

«Den tillid som man har havt om Norges selvstendighet taber sig efterhaanden her øster, da man frygter at vi blir nødsaget tilsidst at gaa den vei Svensken vil have det. Om Carsten Ankers affærer i England haver man endnu intet hørt uden at han havde fire dages overreise og alle frygter at han intet udretter i sit vigtige ærinde. Den 8de april, to dage før Rigsforsamlingen paa Eidsvold begyndte, kom der en høitstaaende svensk person og forlangte av prinsen at være med ved Rigsforsamlingen, da han igjen havde ordre at invitere norske til den svenske Rigsdag som skal holdes i Sverige den 24de ds. i anledning av Norge. Prinsen svarede at han maatte henholde sig til nationen, da han personlig ey kunde give nogen tilladelse dertil. For nogle dage siden fik man det ubehagelige nyt at vide, at der (av svenskerne?) er lagt embargo paa alle norske skibe i danske havne. Dette bliver en ting av stor vigtighed for vort land og et bidrag til at vi bliver nødt til at vende om og tage istedetfor den norske løve det blaagule paa».

Herman blev som sine forfedre skibsfører og for på Danmark og England. Han var en tid forlovet med Juliane Hichmann, som imidlertid slog op med ham, hvilket han efter sigende tok sig meget nær av. I september 1819 reiste han til London på vei til «Sydhavet» og siden har man ikke hørt noe fra ham.

Ole Grubbe eide Dalen gård og han har visstnok undertiden bodd der både sommer og vinter. Av en skriftveksel han hadde med sin stadige konsulent, prokurator Rougtvedt, fremgår det at han ved en leilighet er kommet på kant med gårdbruker Jakob Jensen Kjørholt som mente sig å ha en hevdvunden rett til å kjøre lasten sin over Dalens eiendom, hvilket dog antagelig kun har været tillatt på vinterføret. Men da en tjenestegutt fra Kjørholt den 1ste september 1788 kom kjørende med noen tømmerstokker over jordet og brøt ned gjerdet på dette, syntes Ole Grubbe det blev for galt og tok hesten fra gutten og satte den på stalden sin. Da tjenestegutten sa han handlet efter sin husbonds ordre, sendte Ole Grubbe to øienvidner til voldshandlingen op til denne med beskjed om at hvis han vilde gjøre undskyldning og ikke gjøre det om igjen, skulde han få hesten sin tilbake. Men Jakob Kjørholt vilde ingen undskyldning gjøre og sa at «haver Grubbe en tung pung haver han den nu nødig da han har taget hesten min». Imidlertid beholdt Ole Grubbe hesten allikevel utover en tid og måtte tilslutt henvende sig til sin prokurator, herr Rougtvedt i Skien og spørre hvad han skulde gjøre. Prokuratoren gav ham det råd at han skulde forlange Jakob Jensen Kjørholt ilagt en mulkt på 40 lodd sølv for å «vække ham op af søvne» og gjøre ham «betænkelig oftere at fornærme ham». Hvis han gikk med på dette, burde han la ham få hesten igjen; hvis ikke burde han selge den for det han kunde få for den. Vi skal ikke uttale oss om det salomoniske i dette råd, og det forlyder ikke av Ole Grubbes etterlatte papirer noe om hvorledes det tilslutt gikk med denne sak. Den sees ennu å ha versert den 19de desember 1788; men ved hjelp av «jus og sundt menneskevett» for å bruke et uttrykk fra våre dager, er vel de stridende parter kommet til et slags forlik og Jakob Jensen fått hesten sin tilbake. Stridigheterne med Kjørholtfolkene ser ut til å ha gått i arv til Ole Grubbes efterkommere. Således hadde to døtre av Claus Barclay, som var gift med hans datter Sophie, i 1860-årene process med eieren av Kjørholt om det samme spørsmål som Ole Grubbe. Det gjaldt også dennegang kjøringen av trelast over Dalensjordene. Da denne blev liggende på disse til langt utover sommeren måtte ovennevnte døtre av Claus Barclay, Olalia og Christiane, anlegge sak for å få en slutt på det. De vant også prosessen og i dommen blev det bestemt at efter 14de april måtte der ikke ligge så meget «som en stok» fra Kjørholt på Dalens jorder.

Da Ole Grubbe døde i 1813 blev Dalen solgt til Hans Erichsen, men da denne gjorde opbud i 1820, blev eiendommen overtatt av kjøpmann Børre Pedersen, som igjen i 50-årene overdrog den til Claus Barclay, som nettop på den tid hadde arvet endel penger.

I 1789 kjøpte Ole Grubbe den gården på Sylterøen som nu eies av malermester Henry Hansen for en kjøpesum av 590 riksdaler (skjøte 23/6-1789). Denne skal, efter hvad hans datterdatter fru Petra Aamodt har fortalt, en gang i tiden være bygget av en gammel hollender, som i lengst svundne dager slo sig ned i Brevik for å drive trelasthandel. Denne hollenderen skal ha været litt av en original, og i en av stuene ovenpå lot han innrede en slags kahytt, hvor der var et stort bord midt på gulvet og benker langs veggene. Rundt dette bordet satt da smakkeskippeme og drakk kaffe i lange baner og røkte på lange krittpiper, mens passiaren gikk livlig på det hollandske tungemål og de renskurede og trivlig utseende koffene rad på rad lå ved bryggen nedenfor og tok inn sin last av trebjelker7).

I den nevnte gården på øen har efter alt å dømme Ole Grubbe ført et forholdsvis stort hus. Han likte godt selskaper og fest; han elsket vakre gjenstande, og de tingene han har etterlatt sig vidner om både god smak og god råd. Alt hvad han brukte av klær etc. skulde være av første sort og selvfølgelig fra Kjøbenhavn. Denne by var jo «hovedstaden» også for Norge på den tid og på Kjøbenhavn for jo stadig skibene hans. Efter et brev fra en Winther har han også spillet i klasselotteriet dernede og vunnet 10 riksdaler. Men brevskriveren sier at han ikke har fornyet loddet hans, «da der kommer saa lidet ud deraf, naar man er uheldig». Formodentlig har han ansett det for et uheld når en man som Ole Grubbe ikke vant mere enn 20 rd. I den gamle gården har da Ole Grubbe holdt sine selskaper, hvor han utfoldet de fortrinlige egenskaper som vært, som Claus Pavels roser ham for. Vi kan også godt tenke oss at det har gått stilfullt til i disse fester. Da har nok de foran omtalte slepne pokaler mangen gang været fyllt og hevet og tømt, og atter fyllt og hevet og tømt, mens lyset fra de vakre lysestaker kastet sitt lune skjær over de distingverte gjester fra Brevik og omliggende byer, som i sine høihalsede frakker satt benket omkring bordet på de elegante gyldenlærs stoler.

Det var mest herrer som var tilstede i disse festene, for damerne holdt sig dengang, i Brevik ialfall, mere i teltet og deltok ikke så meget i selskapslivet som nu. Når man så hadde latt Ole Grubbes kjøkken og kjeller vederfares all rettferdighet, var det frem med kortene, hvis man da ikke foretrak å samles rundt punchebollen og fordrive tiden med passiar, taler og sang. Når Claus Pavels var tilstede tok han gjerne et slag kort. Hvorfor skulde han ikke det fordi om han var prest? Det var da en uskyldig fornøielse og et ypperlig middel til å få tiden til å gå når man var sammen med kjedelige personer, som han ikke hadde noen interesse av å snakke med eller som ikke hadde noen interesse av å snakke med ham. Dette Pavels forsvar for presters deltagelse i kortspill er ikke nettop smigrende for dem, han omgikkes. Det er dog en trøst for oss at han ikke dermed bare siktet til dem han kjente i Brevik.

At denne edle kunst også dyrkedes senere hen i tiden innen den geistlige stand har jeg fra en eldre dame, hvis familie i sin tid hadde innredet eget pulpitur i Breviks gamle kirke med «naadigst tflladelse og kontrol», som det hette i bevilgningen. Hun har fortalt mig følgende: «Presten Steenbuch stod nettop på prekestolen og la ut om bespisningen i ørkenen og søkte å gjøre det begripelig for sine andektige tilhørere at 5000 menn foruten kvinner og barn ikke alene kunde få nok med 5 små brød og 2 små fisker; men at de endog fikk 12 kurver tilovers med levninger, da de alle hadde spist sig mette .... Så kom der plutselig frem en «Kløverknekt» bak det grønne forheng i Bent Blehrs kirkestol. Da gikk der et smil over prestens ansikt; ti han forstod at det betydde torsk med god rødvin til aften og kortspill til lyse mandag morgen!»

Men det var ikke bare gledelige dage i Ole Grubbes liv. Han hadde også sine ergrelser, bekymringer og sorger. De førstnevnte skaffet Chrystiefamilien ham. I mange år lå han nemlig i strid med denne om hvem der skulde ha mest å si i byen. Det gikk så vidt at hele byen delte sig i to partier; det ene kaltes «Postmesterpartiet»8), det annet «Grubbepartiet». Den egentlige grunn til denne årelange feide mellem disse to patricierfamilier ser det ut til å være umulig å få rede på nu. Noe bittert personlig fiendskap dem i mellem kan det neppe ha været, ialfall ikke i 1790 og 92, for da sees Hans Chrystie jnr. og Inger Chrystie å ha været faddere til Ole Grubbes barn. Og Anders Jensen Høegh, som var i familie med Chrystieme titulerer ham i ett brev av 1804 for «høistærede herr ven»! og henviser til en samtale han hadde med ham forleden, da han var i selskap hos ham. Men noe har det selvfølgelig været i det. Det fremgår av Claus Pavels dagbøker hvori han beklager den strid som hersket mellem de to partier i byen, og at han av den grunn ikke kunde få utrettet noe for skolevesenet i Brevik, som dengang lå sørgelig nede. Hvad det ene fant på blev motarbeidet av det annet parti. Likeledes nevner herr Pavels at han i sin avskedsprediken i 1796 særlig lot det gå ut over Ole Grubbes tilhengere, hvorfor disse følte sig mest brøstholdne, mens postmesterpartiet av den grunn likte hans straffepreken bedre.

Det kan nevnes her at i Ole Grubbes tid hadde Brevik ca. 1000 innbyggere. Av disse var i 1780-90-årene 6 trelasthandlere og minst 4 kjøpmenn med sine betjenter, dessuten 2 høkere, 10 skippere, 1 fraktemann, 1 parykmaker, 1 gullsmed, 1 losoldermann, 1 residerende kapellan, 2 smeder, 4 skomakere, 3 skreddere og 4 snekkere. I byen var også en gapestokk9), ett skolehus og en klokker, som tillike var organist, 1 branninspektør, 1 ditto assistent, tvende strålemestre og til sprøiternes bruk 24 strandsittere. (Man var øiensynlig blitt opskremt av den store brannen i 1761). Videre var der 1 tollkontrollør, 1 tollbetjent, noen royerter og en a to gjestgivere. Resten var matroser, almindelige arbeidere, loser og fiskere. Sistnevnte var efter en gammel beskrivelse av «Scheen med dens ladesteder» i 1789, her i Brevik mere vindskibelige end de i Langesund, uagtet dette Sted ligger Havet en halv Mil nærmere. I Aaret 1788 har en Baad med tre Mand fisket og opbragt til Fjordens Steder over 900 Langer og Helleflyndre foruden anden Fisk af Torsk og deslige».

I dette miljø levet da Ole Grubbe den største del av sitt liv, aktet og æret som en av byens dyktigste og mest foretagsomme menn.

Årene gikk - det lakket mot den tid da alderen gjorde sig gjeldende og han snart skulle enne sitt dagsverk. Så døde han omsider, gammel og mett av dage. Det var den 17de oktober 1813, kl. 3½ om eftermiddagen at han lukket sine øine for godt. Han blev begravet med stor stas som sig hør og bør en så fremtredende borger av staden. Fra sørgehuset til kirkens inngang var veien tett bestrødd med granbar. En del av følget gikk som skikk og bruk var på den tid i lange fotsi sorte ullkapper10). I kirken blev kisten plasert like foran koret og følget stod på begge sider av midtgangen som ledet op til dette. Lyset var tendt i de vakre lysekronen, orgelet intonerte en salmemelodi, og i det kisten «nedsattes» på gulvet sang man følgende vers:

«Snart Blomstret visner, Løvet falder 
Alt til Forvandling iler bort 
Fra tidligst Vaar til sildigst Alder 
Er Livet dog kun saare kort. 
En liden Stund og Dødens Bud 
Har Livets Lampe slukket ud.

Naturen bød og evig Higen. 
Blev Veien til Fuldkommenhed 
Vort Ønskes Maal blev evig Stigen 
Til høiere Lyksalighed. 
Dog før fuldendt, før ret tilfreds 
Har Døden endt hans Virkekreds.

Skal da vort Væsen ene kjende 
Sit Maal, sit Ønske - og forgaa 
O Nei! Vi hisset skal fuldende 
Hvad vi ei her kan opfyldt naa. 
Den Grav hvori vi synker ned 
Er Indgang til en Evighed».

(Mens kisten blev «bekrandset og bestrøet med blomster», sang man):

«Med Sørgepalmer vi omringe 
Den ædle Oldings Sovested 
Med Blomster vi hans Liig omvinde, 
Paa Kisten strø vi Blomster ned 
Af rørte Hjerter sukkende: 
Fred med dit Støv hensovede!

Fred med dit Støv du kjære Døde, 
Vi rørte om dit Leie staa 
Vort Haab langt over Graven naa. 
O! Held os! Held! at vi forgaa 
For uforkrænket at opstaa.»

Hvor denne kisten senere er blitt av er ikke godt å si. Er den blitt opbevart i kirkens kjeller er den nok blitt «spurlos versenkt» i en eller annen fellesgrav, som man kastet byens forhenværende matadorer ned i, da man i 1879 jevnet den gamle kirke med jorden. Sic transit gloria mundi! Vekk er den ialfall. Men salmen eller rettere sagt kantaten, som blev sunget ved Ole Grubbes begravelse er bevart. Vi har gjengitt den her, da den er ganske pen i og for sig, ialfall sammenlignet med hvad man ellers kunde prestere ved sådanne anledninger i de dager. Den er dessuten et interessant dokument forsåvidt som dens litet konfesjonelle karakter tyder på at man i Ole Grubbes krets ikke nettop har hørt til de mest ortodokse. Dette kan igjen delvis forklare hvorfor han i sin almindelighet kom så godt ut av det med Claus Pavels. Man levde jo i rasjonalismens tidsalder dengang.

Vi har i det foregående nevnt at Ole Grubbes datter Sophie i 1812 blev gift med skibskaptein Claus Berthel Barclay. Han tilhørte den store Barclayslekten og blev født i Kragerø i 1784. Da faren flyttet til Brevik som tollkontrollør fulgte han med og var hjemme til han blev 16 år gammel. Da blev det besluttet i et familieråd at han «skulde prøve sin lykke på Søen». Han kom derfor tilsjøs og var skibsfører i mange år. En tid førte han eller som det stod «kommanderede» han briggen «Brevig»11).

Det var bevegede tider de siste årene Claus Barclays for tilsjøs. Napoleon red jo rundt i Europa og satte op og ned på alle forholl, avsatte eller innsatte konger og fyrster efter behag og tvang dem til å ta parti for sig. Som vi alle kjenner valgte også Fredrik den 6te å knytte sin skjebne til den franske keiser og som følge derav blev endel av våre sjøfolk beordret til å gjøre tjeneste i hans marine. Således gikk det til at også Claus Barclay kom til Frankrike for å kjempe tilsjøs på Napoleons side. Men han likte sig ikke i den franske marine, og besluttet derfor å rømme sammen med et par kamerater. Efter mange strabadser og farer lykkedes det dem å komme frem til Danmark hvor de var så heldige å komme med ett skib som skulde hjemover hertil. De hadde allerede fått den norske kyst i sikte, da de blev kapret av en engelsk krysser og ført til England som krigsfanger. Der var de noen år og led meget ondt. Endelig kom de på en eller annen måte fri. Men hjemme lå der en arrestordre og ventet på dem fordi de hadde desertert. Der gikk rykter om skytning og hengning, skriver Emerentze Munck i sine memoarer. Da reiste hele Brevik sig og protesterte. Imidlertid dalte Napoleons stjerne, og så døde det hele bort og Claus Barclay blev ikke hengt men blev gift med Ole Grubbes datter - og far til mange barn. En av disse, Emma, blev gift med kjøpmann H. C. Albretsen, og fra disse to nedstammer de nuværende efterkommere av Ole Grubbe i Brevik.

Noter:

 1. Denne artikkelen er hentet fra «Fra Brevik i gamle dager», utgitt av Brevik Historielag i 1929.
 2. Disse kan vi være sikker på at han har fått av Ole Grubbe for denne exellerede i sådanne ting og han var ikke knuslet.
 3. Han skal ha hatt en bror til ved navn Jakob Clausen Grubbe. Om begge fortelles det at de var kommet «vestenfra».
 4. På denne lå i gamle dager ett hus, som eiedes av Knut Stoesen. Han solgte det til Samuel Larsen.
 5. Schmith hadde forresten i 1799 vært på besøk hos sin venn Ole Grubbe i Brevik.
 6. At man også slo an en høi tone andre steder enn i Kjøbenhavn på den tid vidner et dikt fra 1801 av den bekjendte gårdbruker og religiøse forkynder Jørgen Hansen, som levde i Danmark fra 1732 til 1819. I dette dikt heter det nemlig bl. a. «Hvad vil du stolte Englands Magt, du linde skal at Dansken gaar dig kækt i Møde». I høiere kretse og ved hoffet var man som det fremgår av kongens optreden ikke i sin almindelighet fullt så modig.
 7. I Salingstrand som forresten er opkallt efter en tysker eller hollender, som bodde der i gamle dager og som av den danske kongen fikk rett til ringpengene opover fjorden, var der også engang en slik gammel gård hvor der også var innredet et værelse som en slags kahytt; og på den ene veggen var der små vinduer av farvet glass, hvorpå der var malerier av hollenderkoffer og andre skuter. Disse vinduene blev lagt op på et loft da Ole Røe bygget om gården og i tidens løp er de blitt tråkket på og knust.
 8. Chrystierne var postmestre i Brevik i to generasjoner.
 9. Denne var plassert ved opgangen til kirkegården, der hvor det nu er en liten trekantet park, og bruken av den ophørte først i 1820, da den blev revet ned. Vedkommende synder hadde en jernklave om halsen og måtte stå der til skrekk og advarsel. Den siste som stod i den var en kone fra Telemarken, som bodde her i byen, og om hvem det berettes at hun var «fæl til å drikke og huje og skrike fryktelig i gadene».
 10. Disse var i bruk helt til 1820.
 11. Av denne briggen eksisterer der et maleri som dessverre er blitt solgt herfra. Hvis noen som leser dette skrift skulde være i besiddelse av det, vil «Breviks Historielag» være forbunden for meddelelse herom, da vi gjerne vi ha et fotografi av maleriet.
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler