Historielaget | Vedtekter

1. VISJON

Brevik Historielag har som visjon å innhente, ta vare på og videreformidle Breviks fjerne og nære historie. Vi ivaretar bygninger, gjenstander, bilder m.m., nedfeller historier i artikler og årbøker, samt sørger for treffpunkter hvor historiene formidles.

2. FORMÅL

Brevik Historielag, som er stiftet 31. juli 1926, har til formål å vekke interessen for Breviks historie og kulturminner. Dette søkes fremmet ved: FORVALTNING:

· Samle inn, nedtegne (skrive/filme) og oppbevare historisk materiale (gjenstander, historier) som gir et bilde av byen og borgernes liv gjennom tidene.

· Bevare, drifte og vedlikeholde bygninger i eget eie, i tillegg til bygninger hvor det foreligger avtale (med Porsgrunn Kommune) om at historielaget har driftsansvar.

· Informere og gjøre rette myndigheter oppmerksomme på relevante historiske kvaliteter (steder, bygninger, gjenstander), slik at unike miljøer kan bli ivaretatt.

FORMIDLING:

· Arrangere, formidle og gjennomføre omvisninger, foredrag, utstillinger for å gjøre publikum kjent med innsamlet materiale.

· Utgi eller gjøre tilgjengelig skriftlig nedfelt materiale/årbøker, samt dele historiske bilder og filmer.

3. MEDLEMSKAP

Enhver kan, mot betaling av kontingent bli medlem av historie laget. Kontingentens størrelse fastsettes ved årsmøtet.

4. ÅRSMØTET

Historielagets høyeste myndighet er årsmøtet. Dette holdes innen utgangen av februar måned. Innkallelsen skjer med 14 dagers varsel direkte til historielagets medlemmer. Årsmøtet ledes av leder eller en valgt dirigent.

GJENNOMFØRING:

a) Styrets årsrapport

b) Revidert regnskap

c) Innkomne saker. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet.

d) Fastsettelsen av kontingentens størrelse

e) Valg

- Leder, som velges for 2 år

- Nestleder, som velges for 2 år. (Leder og nestleder skal ikke være på valg samtidig)

- Kasserer, som velges for 2 år

- Sekretær, som velges for 2 år

- 4 styremedlemmer, som velges for 2 år av gangen,

- Inntil 4 varamedlemmer, som velges for 1 år av gangen

- Revisor, som velges for et år av gangen. Revisor kan ikke være medlem eller varamedlem til styret

- Valgkomite på 3 medlemmer for et år av gangen. Valgkomiteen velger selv sin leder

Valgene foregår skriftlig dersom et medlem ønsker det.

5. STYRETS OPPGAVER

a) Forvalte historielagets midler, gjenstander og eiendommer.

b) Utføre innkjøp som er nødvendige for historielagets formål og drift.

c) Nedsette nødvendige undergrupper

STYRET er beslutningsdyktig dersom halvparten av medlemmene er til stede, deriblant leder eller nestleder.

LEDER har ansvar for innkalling til og gjennomføring av styremøter, årsrapport og innkalling til årsmøte, og skal påse at årsmøtets og styrets beslutninger gjennomføres.

SEKRETÆR har ansvar for referat fra styremøter, og en forsvarlig arkivering avhistorielagets inn- og utgående skriv.

KASSERER fører historielagets regnskap og sørger for at regnskapet blir revidert senest 1 uke før årsmøtet.

Det avholdes styremøter så ofte leder finner det nødvendig, eller etter krav fra 1/3 av styret.

6. AVSTEMMINGSREGLER

Alminnelige vedtak avgjøres ved avstem-ming ved simpelt flertall. Dersom det blir stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall og kan bare avgjøres på årsmøtet.

7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger dette. Innkalling som til ordinært årsmøte.

8. OPPLØSNING

Forslag til oppløsning av historielaget kan kun fremlegges på et ordinært årsmøte etter enstemmig vedtak i styret. Vedtak om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på 2 påfølgende årsmøter.

Dersom oppløsning finner sted, velges 3 medlemmer som får i oppdrag å ta vare på historielagets eiendeler, herunder museet, for innen 5 år å rekonstruere historielaget. Dersom dette ikke lykkes må man søke på en forsvarlig måte å overdra disse verdiene til stedets myndigheter med betingelser om at alle verdier og gjenstander, herunder museet, skal for all fremtid oppbevares i Brevik.

De første vedtektene ble vedtatt i forbindelse med stiftelsen av foreningen i 1926.

Vedtektene er senere revidert:

Brevik Historielags årsmøte 01. februar 2012

 Brevik Historielag årsmøte 26. februar 2020

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler